Algemene richtlijnen

Algemene richtlijnen

 

Bedrijfscultuur
Onze organisatie kenmerkt zich door een informele werksfeer. Problemen zijn er om te worden opgelost. Blijf er niet mee rondlopen en maak ze kenbaar, dan zoeken we samen naar een oplossing. Neem contact op met je accountmanager of de backoffice.

 

Omgangsvormen
Ongewenst gedrag is niet acceptabel en wij willen er alles aan doen dit gedrag te voorkomen. Blijf alert in eigen gedrag en dat van de ander, voorkom en signaleer. Alleen dan kunnen we in een open cultuur samenwerken.

Onder ongewenst gedrag verstaan wij onder andere:

▪  Onheuse bejegening
▪  Seksuele intimidatie
▪  Agressie
▪  Discriminatie vanwege uiterlijk, ras, leeftijd, religie, nationaliteit, functie of seksuele geaardheid
▪  Ongewenst digitaal en/of social mediagebruik

Klachten of ongewenst gedrag worden door de directie van Even Werkt! zeer serieus behandeld.
Als je een vorm van ongewenst gedrag signaleert maak dan melding bij de directie van Even Werkt! of je accountmanager. Je schuldig maken aan een van bovengenoemde punten kan reden zijn voor ontslag.

Als je deze informatie niet kunt of wilt delen met je accountmanager of de directie, kun je je wenden tot onze vertrouwenspersoon*. Een vertrouwenspersoon heeft als taak de persoon die een klacht heeft bij te staan, te begeleiden en te adviseren. Door onderzoek en overleg met de betrokkenen zal de vertrouwenspersoon bemiddelen bij het vinden van een oplossing. Een vertrouwenspersoon kan indien gewenst, ondersteunen bij het doen van aangifte bij de politie in geval van een strafbaar feit. De vertrouwenspersoon zal pas handelen nadat de betrokkene hiervoor toestemming geeft.

*De naam van de vertrouwenspersoon maken wij nog bekend.

 

Seksuele intimidatie
Met seksuele intimidatie wordt bedoeld, de als ongewenste ervaren seksueel getinte aandacht, die verbaal (opmerkingen), non-verbaal (gebaren) of fysiek (aanrakingen) kan zijn.
Let wel, niet alle seksueel getinte aandacht is seksuele intimidatie. We spreken van intimidatie als de interim-professional bovenstaande vormen van aandacht als negatief ervaart of er last van heeft. Ook als iemand er niets mee bedoelt of zich er niet van bewust is dat seksueel getinte aandacht onwelkom is, spreken we van seksuele intimidatie.

Mocht deze situatie zicht voordoen tussen Even Werkt! collega’s onderling of bij de opdrachtgever, probeer dan eerst het probleem bespreekbaar te maken. Zorg in alle gevallen voor melding bij de directie van Even Werkt!. Indien bespreekbaar maken geen resultaat oplevert, neem dan contact op met de directie van Even Werkt! jouw accountmanager of de vertrouwenspersoon. Indien een medewerker van Even Werkt! zich schuldig maakt aan bovenomschreven gedrag kan dit reden zijn voor ontslag.

 

Discriminatie
Even Werkt! discrimineert niet op grond van geslacht, ras, leeftijd, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, nationaliteit, handicap of chronische ziekte, soort arbeidsovereenkomst (vast of tijdelijk), arbeidsduur (voltijd of deeltijd) of enige andere irrelevante grond. Iedereen verdient gelijke kansen.
Mocht er sprake zijn van discriminatie, bespreek dit dan met de betreffende persoon. Is dit niet mogelijk neem dan contact op met jouw accountmanager, de directie van Even Werkt! of de vertrouwenspersoon. Dan ondernemen wij passende actie.

 

Social Media
Wees je bewust dat je in dienst bent bij Even Werkt! Maak bewust en verstandig gebruik van social- media, denk aan jouw zichtbaarheid, content en welke informatie je deelt. Zie ook: 10.3

 

Agressie
Uitingen van grensoverschrijdend gedrag en verbale-, fysieke- of digitale agressie worden op geen enkele wijze getolereerd. Onder agressie verstaan we handelingen met het daadwerkelijke of vermeende doel anderen materiële of immateriële schade en/of letsel toe te brengen en waarbij formele en/of informele gedragsregels worden geschonden. Wanneer hiervan sprake is kan dit reden zijn tot ontslag.